วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การสำรวจจำนวนประชากรภายในหมู่บ้านห้วยผาก

ความเป็นมาและความสำคัญ
ในปัจจุบันนี้ แสดงว่าสถิติได้มีบทบาทและเกี่ยวข้องอย่างมากในชีวิตประจำวัน ในอนาคตข้างหน้าสถิติจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของชนชาติต่างๆ จึงขอยกตัวอย่างให้เห็นถึงการใช้และการกล่าวถึงสถิติในด้านต่างๆ ดังที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการสำรวจประชากรในหมู่บ้านห้วยผาก
กลุ่มของข้าพเจ้าผู้จัดทำหวังว่าข้อมูลที่ทำการสำรวจมาจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน และทำให้ผู้ที่ศึกษาวิชาสถิติสามารถนำความรู้ ข้อมูลในรายงานเล่มนี้ไปประกอบในการเรียนการสอนได้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทำความข้าใจในเรื่องสถิติ
2. เพื่อศึกษาจำนวนประชากรในหมู่บ้านห้วยผาก
3. ได้นำข้อมูลที่ได้ศึกษาในชีวิตประจำวัน
4. ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียน


กระบวนการทำงาน
1. ศึกษาเรื่องสถิติ
2. ตั้งวัตถุประสงค์ของการสำรวจ
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้
4. นำเสนอข้อมูลรวบรวมที่ได้ทั้งหมดเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์
5. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเป็นรายงาน
6. จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สัมภาษณ์ในครอบครัวแต่ละครอบครัวภายในหมู่บ้านห้วยผาก หมู่ 2 ว่าแต่ละครอบครัวมีจำนวนประชากรครอบครัวละกี่คน
2. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต เพราะมีความใกล้ชิดกับบางครอบครัว เรารู้จักครอบครัวนั้นอยู่แล้วบ้านเราก็อยู่หมู่บ้านห้วยผากด้วย จึงมีข้อมูลตรงกับความเป็นจริง
3. นำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมทำเป็นสถิติในรูปที่เป็นแบบแผน


การสัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้าน
สวัสดีค่ะ คุณลุงคุณป้า
สวัสดีจ๊ะ
หนูมีเรื่องขอความร่วมมือหน่อยค่ะ
ได้จ๊ะเรื่องอะไรค่ะ
หนูต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวคุณลุงคุณป้าค่ะ
ครอบครัวของคุณลุงคุณป้าอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คนค่ะ
บ้านป้าอยู่ด้วยกัน....5...คนจ๊ะ
หนูขอขอบคุณลุงคุณป้ามากค่ะ ที่ให้ความร่วมมือ
ไม่เป็นไรจ๊ะ
ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเอกสารอ้างอิง
ดูตัวอย่างจากแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.